Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád školní jídelny 2017/2018

7. 9. 2016

                                                  

     Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel n. N.

      příspěvková organizace  463 31 Chrastava  IČO: 72742071            

 

                                              Řád školní jídelny

 

1) Zásady provozu

Provoz se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování. Dále se řídí vyhláškou č. 84/2005 o nákladech závodního stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky.

 

2) Provoz školní jídelny v hodinách

    pracovní doba:   6:00 - 14:30

    výdejní doba:  ranní svačina pro MŠ   9:00 -   9.30

                            odběr do jídlonosičů   11:00 - 11.15      

                            oběd pro MŠ   11:15 - 12:30

                            oběd pro ZŠ   12:00 - 13:10          

                            odpolední svačina   14:30 - 15.00

 

3) Výše stravného

     Výše stravného se řídí vyhláškou 84/2005 Sb. a vyhláškou 107/2005 Sb.

      Děti MŠ dopolední stravování                29,-

      Děti MŠ celodenní stravování                 38,-

      Děti MŠ odkladové                                 41,-

      Žáci 1. až 4. ročník                                  24,-

      Žáci 5. ročníku                                         25,-

 

4) Způsob odhlašování obědů

Pondělí - Pátek lze oběd odhlásit od 6:30 do 7:30 hodiny ranní na tel.čísle 48 514 34 30,736 48 16 17 nebo osobně jednejte s vedoucí stravování p. Mlčochovou. Za neomluvenou nepřítomnost se stravné nevrací.

 

5) Podmínky odnášení obědů mimo školní jídelnu v době nemoci

Při nemoci strávníka, který se včas nestihl odhlásit, je možné 1. den nemoci      oběd vyzvednout od 11:00 – 11.15 hod. Do jídlonosičů (nesmí být skleněné).

  

6) Způsob placení stravného

Platby probíhají bezhotovostně na účet školy 181 604 814/0300 zadáním trvalého příkazu vždy k 15. 8. a  ukončením příkazu k 15. 5. následujícího roku. Platby za stravné a školné v době letních prázdnin (červenec a srpen) se hradí z přeplatků za školní rok.

V případě nezaplacení nebo nedodržení daného termínu nebude poskytnuto stravování.

 

7) Vyúčtování stravného na konci školního roku

Bude provedeno tak, že každý strávník obdrží přeplatek zpět na svůj účet.

 

8) Dohled nad bezpečností a ochranou dětí

Pedagogický dozor sleduje v jídelně chování dětí a žáků při příchodu do jídelny, při stolování, odnášení použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících se dětí a žáků. Dohlíží na to, aby nedošlo k opaření strávníků. Dojde -li potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí. Dojde - li k úrazu, službu konající vychovatelka jej bezprostředně nahlásí vedoucí stravování, která poskytne postiženému první pomoc a provede zápis v knize úrazu. V případě vážnějšího poranění zajistí přivolání rychlé zdravotnické služby a oznámí tuto skutečnost ředitelce školy.

 

9) Průběh oběda

Jídlo a nápoje se konzumují zásadně vsedě. Moučníky, půlené ovoce apod. si děti a žáci neodnášejí z jídelny do prostoru MŠ ani z budovy ven, ale konzumují je v jídelně.

Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu hygienickými a společenskými předpisy.

 

10) Seznámení s jídelním lístkem a provozní řádem

Rodiče se mohou seznámit s jídelním lístkem a provozním řádem v budově MŠ, které jsou vyvěšeny na nástěnce ve školní jídelně (na požádání k nahlédnutí), dále v budově ZŠ na nástěnce určené ke školnímu stravování a na webových stránkách školy.

 

11) Dotazy a připomínky

Dotazy a připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři školní jídelny nebo s ředitelkou školy.

 

Platnost na školní rok 2017/2018

 

 

Sestavila dne :  24.8.2017                   Mgr. Irena Kostelencová, ředitelka ZŠ a MŠ                                                   

Schválila dne :  24.8.2017                   Julie Mlčochová, vedoucí stravování