Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizační řád mateřské školy 2017/2018

Základní škola a Mateřská škola

Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace

Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec IČO: 727 42 071

 

 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY

  ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Č.j.:                              2017/2018

Vypracoval:                       Mgr. Irena Kostelencová

Schválil:                      Mgr. Irena Kostelencová, ředitelka školy

 

Pedagogická rada projednala dne:        29. 8. 2017

Směrnice nabývá platnosti ode dne:       1. 9. 2017

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:      1. 9. 2017

 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Bílém Kostele nad Nisou, v souladu s  § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

 

Čl. I

Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

1.1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

 • podílí se na jeho zdravém tělesném rozvoji a zdraví, jeho osobní spokojenosti a pohodě, napomáhá mu v jeho chápání okolního světa a motivuje je k dalšímu poznávání a učení

 • učí dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané

 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, a to maximální podporou individuální rozvojové možnosti dítěte

 • poskytuje speciální pedagogickou péči všem dětem s potřebou podpůrných opatření

 • poskytuje včasnou speciálně pedagogickou péči dětem, které to potřebují

 • dítě s potřebou podpůrných opatření má právo v rámci svých možností dosáhnout nejvyyššího možného rozvoje

 • smysluplně obohacuje denní program dítěte a poskytuje dítěti odbornou péči

 • usnadňuje dítěti jeho další životní a vzdělávací cestu

 • doplňuje a podporuje rodinnou výchovu a pomáhá dětem zajistit prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a  učení

 • plní úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným

 • poskytuje všem dětem optimální podmínky pro vlastní rozvoj

 

1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

1.3. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

2.1. Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole v souladu s § 29 školského zákona,

 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí, zneužívání, zanedbávání výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů,

 • rovný přístup při jakékoli činnosti, která se ho týká.

 

2.2. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina základních práv a svobod či Úmluva o právech dítěte.

 

2.3. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

3.1. Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako pěstouni, opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení.

 

3.2. Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. III „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

4. Povinnosti zákonných zástupců

 

4.1. Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni:

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,

 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

 • omlouvat dítě při jeho nepřítomnosti v MŠ,

 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

 • při závažnějších onemocněních (jako jsou např. infekční choroby) způsobující nepřítomnost dítěte, neprodleně informovat mateřskou školu, a to i v případě, že je dítě v MŠ nepřítomno. Pokud je nepřítomnost dítěte u těchto onemocnění delší než 3 dny, je nutné doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, v případě infekční choroby vždy,

 • oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích, především změna adresy, příjmení, místo trvalého pobytu, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt apod.)

 • spolupracovat s mateřskou školou v případě potřeby podpůrných opatření, vyvíjet součinnost při dalších navazujících postupech (např. vyšetření ve speciálním centru),

 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné,

 • dodržovat včasný příchod do MŠ tak, aby předání dítěte proběhlo nejpozději do 8:00 hodin,

 • pokud pečuje o dítě pouze jeden ze zákonných zástupců, doloží dokument, který je dokladem stanovení péče,

 • dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim, respektovat denní délku provozu MŠ

 • účastnit se třídních schůzek a jakákoli rozhodnutí z těchto schůzek dodržovat,

 • dodržovat Školní řád a další dokumenty týkající se provozu MŠ.

 

5. Práva a povinnosti pedagogů

 • pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte

 • má právo na zdvořilé chování ze strany ostatních zaměstnanců MŠ, zákonných zástupců a

 • dalších účastníků vzdělávacího procesu

 • má právo na důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci

 • rozhoduje o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy, kooperuje s dalšími

 • pedagogy

 • učitelka je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich dotazy a připomínky přiměřeným a vhodným způsobem.

6. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními
 

6.1. Podpůrná opatření prvního stupně

 • Ředitel rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce.

 • Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 • Učitel MŠ zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy, poté s ním seznámí zákonného zástupce.

 • Pokud by nepostačovala podpůrná opatření první stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory - nejpozději do 3 měsíců od počátku platnosti PPP), doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

6.2. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

 • Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele školy (příp. vedoucí učitelky MŠ) nebo OSPOD.

 • Ředitel školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti.

 • Ředitel školy zajistí bezodkladné poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání souhlasu zákonného zástupce.

 • Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však 1x ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně je možné na základě doporučení ŠPZ. V tomto případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, pouze se s ním ukončení poskytování projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

7. Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí
 

 • Mateřská škola vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí v oblastech rozumových schopností, pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních (např. komunikace, empatie) dovednostech. Podmínky jsou specifické podle oblasti nadání, např. speciální pomůcky, větší časový prostor, navozování vhodných situací, užívání různých metod atd.

 

Čl. II

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘKÉ ŠKOLE

8. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku 3 - 6 let, nejdříve však děti od dvou let, pokud to dovoluje zralost dítěte.
Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.
Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané ČR, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby prožívající dočasné ochrany.
Termín přijímacího řízení je stanoven na některý den z období od 2. - 16. května.

8. 1. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 • žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání včetně přílohy č. 1 (potvrzení, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci)

 • přihlášku ke stravování (v případě účasti na stravování)

 • evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem (v případě přijetí dítěte nejpozději do dne nástupu dítěte do MŠ).

 • rodný list, občanský průkaz nebo jiný doklad o trvalém bydlišti, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.


8. 2. Kritéria a podmínky k přijetí dítěte

 • K předškolnímu vzdělávání může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona, § 50 o ochraně veřejného zdraví). Toto ustanovení (povinnost očkování) se netýká dětí narozených do 31. 8. 2012.

 • Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1. 9. 2017 dosáhly pěti a více let a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Z tohoto důvodu jsou tyto děti s trvalým bydlištěm v Bílém Kostele nad Nisou přijaty bez výhrady. Tyto děti jsou povinny docházet do MŠ celý školní rok.

 • Přednostně jsou také přijaty děti, které k 1. 9. 2017 dosáhly čtyři roky.

 • Dalším kritériem přijetí dítěte je trvalý pobyt dítěte v obci Bílý Kostel nad Nisou.

 • Dále děti, jejichž sourozenec se již ve zdejší mateřské nebo základní škole vzdělává.

 • A podle věku dítěte - k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijíma starší uchazeč.

8. 3. Průběh zápisu


1. Odevzdání žádosti pro přijetí dítěte do MŠ
Rodiče si vyzvednou formuláře a předem si vyplní Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Žádost o přijetí si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole v blíže určeném termínu nebo na vyžádání je možné zaslat e-mailem. Žádat se může na e-mailové adrese: ms.bilykostel@centrum.cz
V žádosti rodiče nechají potvrdit lékařem údaj o očkování dítěte (příloha žádosti), kromě dětí
narozených do 31. 8. 2012.
Prosíme o podání žádosti pouze jedním zákonným zástupcem - podpis pouze jednoho, práva druhého zák. zástupce tím nejsou nijak zkrácena. Pokud se na žádost podepíší oba zákonní zástupci, musí být rozhodnutí doručeno každému zvlášť.
Vyplněnou žádost odevzdají rodiče při přijímání žádostí “zápisu” v předem určený termín.
K zápisu zák. zástupce také přinese: občanský průkaz, kartičku ZP dítěte, případně jiný doklad o trvalém bydlišti, rodný list dítěte.

2. Nahlédnutí do spisu
V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení dítěte vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Termín pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí bude stanoven.


3. Vydání rozhodnutí
Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka školy Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 541/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

 

4. Vyzvednutí rozhodnutí
Přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ je posuzováno na základě údajů uvedených v žádosti. Bude postupováno podle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ.
Rozhodnutí o přijetí je oznámeno zveřejněním seznamu na vchodových dveřích mateřské školy a na webových stránkách školy po dobu nejméně 15-ti dnů.
V seznamu jsou děti uvedeny pod registračními čísly, které obdrží zákonný zástupce u zápisu.
Předpokládaný termín zveřejnění bude předem stanoven.

 

5. Odvolání
Zákonný zástupce účastníka řízení (dítěte) může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy ve lhůtě 15 dnů, která počíná od následujícího dne po doručení. Odvolání podává zákonný zástupce ke Krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím mateřské školy.

8.4. Povinné předškolní vzdělávání

 • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly k 1. 9. pěti let a rodiče jsou povinni přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.
 • Povinné předškolní vzdělávání může dítě také plnit jednou z alternativních forem - individuálním vzděláváním, vzděláváním v přípravné třídě nebo v zahraniční škole. Zákonný zástupce musí tuto skutečnost oznámit mateřské škole, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku.
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelní denní docházky v pracovních dnech. Rozsah je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek stanovuje ředitelka na 8.00 hodin. Toto je nejpozdější doba příchodu dítěte do třídy MŠ. Dřívější příchod je možný od již od 6.30 hodin.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin (viz organizace školního roku v ZŠ). Zůstává ale přávo dítěte vzdělávat se v MŠ po celou dobu provozu.
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbá-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského zákona č. 561/2004 Sb

8.5. Omlouvání nepřítomnosti dítěte z povinného předškolního vzdělávání

 • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte bez zbytečného odkladu a sděluje důvody nepřítomnosti dítěte.
 • Ředitel školy (příp. vedoucí učitelka) jsou oprávněny požadovat doložení důvodu nepřítomnosti.
 • Zákonný zástupce je povinen toto učinit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 • Oznámení nepřítomnosti je možno provést telefonicky, písemně nebo osobně třídnímu učiteli.
 • Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené nebo zvýšené absence je informován ředitel školy, který vyvodí další kroky. Neomluvená absence se řeší pohovorem se zákonným zástupcem. V případě opakované absenci zašle ředitel školy oznámení o nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

8.6. Individuální vzdělávání dítěte
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. Skutečnost, zda dítě bude vzděláváno individuálně závisí na rozhodnutí zákonného zástupce. Zákonný zástupce je povinen sdělit důvod, pro který se bude dítě vzdělávat individuálně.
Oznámení musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte a
období, ve kterém bude dítě individuálně vzděláváno, zdůvodnění, z jakého důvodu se bude dítě vzdělávat individuálně, dále datum a podpis zákonného zástupce. Zákonnému zástupci bude předán přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno a rozvíjeno. Tyto oblasti vychází z RVP a ŠVP.
MŠ ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, pracovníci MŠ doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno.
Termíny pro ověřování jsou:

 • v rozsahu dnů 14. - 16. listopadu, 14. - 16. února a 14. - 16. května. Náhradní termíny jsou stanoveny na 21. 11., 21. 2. a 21. 5. Přesný harmonogram bude dohodnut individuálně. Zákonný zástupce může být po celou dobu docházky dítěte k ověřování osobně přítomen v případě, neznemožňuje-li jeho přítomnost možnost pozorování.

Způsob ověření:

 • dítě bude navštěvovat třídu Motýlků, bude zařazeno do běžného dne v MŠ, zúčastní se tedy programu, dále s ním budou vedeny rozhovory a na základě pozorování a výstupů z programu bude hodnocena úroveň: hrubé motoriky, komunikativních dovedností, smyslového vnímání, časové a prostorové  orientace, úroveň věku přiměřených praktických dovedností, řečové schopnosti, sebevědomí, schopnost sebeovládání, citová samostatnost, schopnost řídit své chování, zvládat pravidla chování, navazovat kontakty s druhými, mít pojetí o světě lidí, kultury a prostředí, ve kterém žije, o nejbližším okolí, elementární povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám, úroveň předmatematických znalostí, psychická zdatnost, úroveň intelektu, řeči a jazyka, citů i vůle, schopnost poznávání a učení, zvládnutí být součástí skupiny, zvládat kamarádské vztahy apod.
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
 • Ředitel ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast u ověření, a to ani v náhradním termínu nebo bez závážného důvodu. Dítě pak zahájí pravidelnou denní docházku do MŠ. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.
 • Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce.
 • Individuální vzdělávání je možné také ukončit na základě žádosti zákonného zástupce o pravidelnou denní docházku do mateřské školy a její následnou realizací nebo nástupem k povinné školní docházce (povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad).

9. Ukončení vzdělávání v případě nepovinného předškolního vzdělávání
9.1. Z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání u nepovinného předškolního vzdělávání může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se dítě nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 14.1 až 14.2 tohoto školního řádu.
9.2. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců.
V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla MŠ, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

9.3. Ukončení vzdělávání dítěte na základě doporučení

Pokud lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu vzdělávání doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitel školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.
 

9.4. Ukončení vzdělávání dítěte pro nezralost
Pokud dítě není dostatečně zralé pro zvládnutí režimu v MŠ, nebo ohrožuje-li vážným způsobem bezpečnost dětí v MŠ, může ředitel školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte.
Pokud netříleté dítě nezvládá po delší dobu odloučení od rodiny, situace se nelepší, případně je režim v předškolním zařízení pro něj nevhodnou zátěží, může ředitel školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte.

 

9.5. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného
V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

Čl. III

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

10. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

10.1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví vedoucí učitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

 

10.2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s vedoucí učitelkou mateřské školy.

 

11. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

11.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy, to je od 6.30  do 8.00 hod. (po předcházející dohodě s ředitelkou nebo pověřenou učitelkou  v naléhavých případech i v jiný čas) předávají dítě po jeho převlečení učitelceve třídě MŠ.

11.2 Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování školního řádu (týká se i výskytu vší). V případě jakékoliv předchozí nevolnosti dítěte je zákonný zástupce povinen při předání dítěte o této skutečnosti informovat učitelku.

11.3. V žádném případě nesmí zákonný zástupce zanechat dítě ve třídě, kde ještě nebyl zahájen provoz (zhasnuto, bez dozoru učitelky apod.).

11.4. Po převzetí dítěte je zákonný zástupce povinen neprodleně opustit areál mateřské školy.
Pokud tak neučiní, škola se zříká odpovědnosti v případě jakéholiv úrazu v prostorách školy či na zahradě.

 

11.5. Zákonní zástupci předávají dítě ve dveřích do třídy, bez vyzvání pedagogického pracovníka nevstupují do třídy.
 

11.6. Povinné předškolní vzdělávání dětí probíhá každý den provozu MŠ v době od 8.00 hodin do 12.00 hodin.
 

11.7. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání, to jest v poledne v 11.45 hod. na třídě Sluníček a ve 12.30 hodin na třídě Motýlků a odpoledne od 15-ti hodin od učitelky mateřské školy přímo ve třídě Sluníček (případně Motýlků), za příznivého počasí na zahradě mateřské školy.
 

11.8. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

11.9. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonným zástupcem dítěte předá zákonný zástupce službu konající učitelce.
 

11.10. Pokud si zákonný zástupce či pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka postupuje takto:
 

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky
b) informuje telefonicky ředitelku školy
c) řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí na se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, či případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

 

Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.

12 . Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích
 

12.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu. Řadu důležitých informací najdou rodiče na nástěnce v šatně mateřské školy, či na webových stránkách školy a školky. Je proto vhodné, aby jim věnovali pozornost.
 

12.2. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte u učitelky MŠ. Zákonní zástupci se předem dohodnou na společné schůzce.
 

12.3. Ředitelka mateřské školy nejméně dvakrát za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí.
V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením školy, a to zejména z provozních důvodů.

 

12.4. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s vedoucí učitelkou mateřské školy, případně i s ředitelkou školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.
 

12.5. Ředitelka školy nebo pověřená učitelka mateřské školy, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 

12.6. Pokud má zákonný zástupce dítěte naléhavou potřebu během dne telefonicky sdělit určitou informaci pedagogickému pracovníkovi, sdělí ji provozním zaměstnancům MŠ, kteří ji následně předají. Pedagogický pracovník ve vhodné době může zákonné zástupce telefonicky kontaktovat.
 

13. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

13.1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím písemného upozornění na nástěnce v šatně, na webových stránkách školy a školky a případně i osobním sdělením pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání.
 

13.2. V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 13.1 bude i finanční příspěvek rodičů, dohodnou se rodiče s pedagogickými pracovníky při prvních společných schůzkách na způsobu předávání peněz a na způsobu vyúčtování.

14. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu
 

14.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu mateřské škole.
 

14.2. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.
 

14.3. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, změně zdravotní způsobilosti, větších zdravotních obtížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání či omezení jeho činnosti při vzdělávání.
 

14.4. Výskyt infekčního onemocnění je zákonný zástupce povinen hlásit ihned. Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě na základě písemného potvrzení od dětského lékaře (z důvodu zájmu o zdraví ostatních dětí). V případě, že má dítě vši, má učitelka právo odmítnout přijetí dítěte do kolektivu s ohledem na zdraví ostatních účastníků vzdělávání.
 

15. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole
 

15.1. Úhrada úplaty za vzdělávání
Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve Směrnici o úplatě v MŠ.
Podle zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění je stanoveno, že se vzdělávání v mateřské škole poskytuje bezúplatně dítěti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až po vstup do základní školy, bezúplatnost platí tedy i pro děti s odkladem povinné školní docházky.

 

15.2. Úhrada stravného
Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve Směrnici o úhradě stravného.

16. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci
 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

 • dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy

 • řídí se školním řádem mateřské školy

 • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti.

 

Čl. IV

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

17. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

17.1. Zřizovatelem mateřské školy je Obec Bílý Kostel nad Nisou, která zřizuje mateřskou školu jako příspěvkovou organizaci s celodenním provozem. Součástí školy je školní jídelna.

17.2. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6.30 do 16.30 hod.

17.3. V měsících červenci a srpnu ,může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 17.2. tohoto školního řádu omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod..
Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

17.4. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 17.3. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.
Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

17.5. Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících na dvou třídách, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

17.6. Třídy jsou spojovány v nutných případech dle potřeb provozu (prázdniny) a z toho vyplývající pracovní doby učitelek, přičemž jsou respektovány hygienické a bezpečnostní požadavky a potřeby dětí.

17.7. Rozdělování dětí do tříd je v plné kompetenci ředitelky za podpory pedagogických
pracovníků. 

17.8. Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O jejich uskutečnění včas informuje zákonné zástupce dětí před jejich zahájením.

17.9. Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ je možno doručit poštou nebo osobně ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí.

18. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

18.1. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním režimu. Ten je uveřejňován na začátku školního roku na nástěnce MŠ pro třídu Sluníček a třídu Motýlků.

19. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

19.1. Děti se přijímají v době od 6.30 hod do 8.00 hod. Do 7.45 hod se schází všechny děti na jedné třídě. Pokud je dítě přivedeno později, je zákonným zástupcem odvedeno na jeho třídu. Předání dítěte učitelce by mělo proběhnout nejdéle do 8.00 hod. V 8.00 hod. se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká.

19.2. Přivádění a převlékání dětí:
Zákonný zástupce převléká dítě v šatně. Věci dětí ukládají podle rozpisu na nástěnce a značek dítěte do označených poliček a plátěných kapes. Věci dětí rodiče označí zřetelně tak, aby nemohlo dojít k záměně. Za cennosti a hračky donesené z domova MŠ neručí.

19.3. Předávání a vyzvedávání dětí:
Zákonný zástupce je povinen dítě přivádět až ke dveřím třídy, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte.
Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné.

 • Děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6.30 hod.

 • Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené.

 • Rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu.

 • V případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny nebo si jdou pro své dítě ke dveřím jeho třídy.

19.4. Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:
     Děti, které chodí po obědě, si vyzvedávají rodiče:
     Sluníčka - od 11.45 hod. do 12.00 hodin,
     Motýlky - od 12.30 hod. do 12.45 hodin.
     Ostatní děti se rozcházejí mezi 15.00 hod a 16.30 hod.
V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě jindy než v obvyklou dobu, oznámí tuto skutečnost předem.
Na náhradu stravy však nárok nemají.

20. Délka pobytu dětí v MŠ :
Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb zákonného zástupce.

Dítě může chodit do MŠ na celý den nebo jen na část dne. V tomto případě dohodne zákonný zástupce způsob docházky s ředitelkou školy nebo s pověřenou učitelkou.
Je nutné, aby dítě bylo předáno pedagogickému pracovníkovi nejdéle do 8.00 hod.
Pozdější příchody jsou možné jen ve výjimečných případech - mimořádná dopravní situace,
kalamita, příchod od lékaře apod.

21. Způsob omlouvání dětí:
Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:

 • písemně do sešitu omluv v šatně

 • telefonicky na číslech: 485 143 430 nebo 736 481 617. Zprávu lze nahrát na záznamník nebo poslat jako SMS.

Omluvy se přijímají nejpozději do 7.30 hodin na tentýž den. Omluvy na další dny se přijímají kdykoliv po dobu provozu MŠ.

22. Obědy a svačiny
Obědy se omlouvají stejným způsobem jako nepřítomnost dětí:

 • písemně do sešitu omluv v šatně

 • telefonicky na číslech: 485 143 430 nebo 736 481 617. Zprávu lze nahrát na záznamník nebo poslat jako SMS.

Omluvy se přijímají nejpozději do 7.30 hodin na tentýž den. Omluvy na další den se přijímají po celou dobu provozu MŠ.
Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů od 11.00 do 11.15 hod. (platí pouze v první den nepřítomnosti).
V případě neomluvené absence bude poplatek za obědy zrušen teprve po osobním odhlášení strávníka.
V případě stravovacích odchylek u dítěte, které jsou podloženy lékařskou zprávou, se lze domluvit na úpravě způsobu stravování.

23. Pobyt venku
Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny.
Důvodem vynechání nebo krácení pobytu venku jsou: silný vítr, silný déšť, silný mráz, mokrý sníh, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C.
Žádáme rodiče, aby oblečení dětí přizpůsobovali teplotním změnám a dávali dětem oblečení vhodné, sportovní a pohodlné, které případně mohou i umazat. 
Oblečení, které mají děti na pobyt venku nepoužíváme k pobytům ve třídě, je nutné, aby se děti do třídy převlékaly.

24. Denní režim
Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

 

Čl. V

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ         

 

25. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

25.1. Podle § 29 zákona č. 561/2004 Sb., za bezpečnost dětí zodpovídá učitel mateřské školy od okamžiku, kdy mu zákonný zástupce osobně dítě předá v mateřské škole a to až do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřené osoby osobně dítě z MŠ vyzvedne.

Zákonní zástupci mohou písemně pověřit jinou osobu (formulář o vyzvedávání dětí z MŠ je k dispozici před třídou Sluníček).
Bez písemného pověření nebude dítě předáno nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci.

 

25.2. K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy, stanoví ředitel MŠ počet učitelů MŠ tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše:

 • 20 dětí z běžných tříd

 • 12 dětí v případě, že jsou mezi nimi zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2.-5. stupně nebo děti mladší 3 let

 • ve třídách zřízených dle § 16 odst. 9 jsou přítomni vždy 2 a více pracovníků.

 

25.3. Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka školy dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

25.4. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, určí ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

25.5. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

27.6. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitelka, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 

26. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

 

28.1. Přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

 • děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech,

 • skupina je zpravidla doprovázena učitelkou a dalším pedagogickým pracovníkem,

 • kde není chodník nebo je-li neschůdný, skupina se pohybuje po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém kraji vozovky,

 • vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce,

 • přecházení vozovky jinde je povoleno pouze povoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu přes vozovku,

 • při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč.

 

26.2.  Pobyt dětí v přírodě

 • využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství,

 • učitelky před pobytem stanoví jasná a srozumitelná pravidla, která děti dodržují, aby nedošlo k úrazu.

 

26.3. Sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na velkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pefagogičtí pracovníci školy, zda prosotry jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití telocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.

 • učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

26.4. Pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky či pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která je součástí školního řádu a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne  22.12.2005, čj. 37014/2005-25.

 

27. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

27.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

27.2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

27.3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

Čl. VI

zacházení s majetkem mateřské školy

 

28. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

29. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole.

 

29.1. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte učitelce mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými pracovníky školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.

 

29.2. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelce mateřské školy.

 

29.3. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

 

29.4. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.    

 

Čl. VII

zÁvěrečná ustanovení

 

30. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec:  učitelka MŠ.

 

31. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: 2016/2017 ze dne: 1..9.2016.

Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.

 

32. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. září 2017.

 

 

 

 

Mgr. Irena Kostelencová

        ředitelka školy

 

 

V Bílém Kostele nad Nisou dne 1. 9. 2017