Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád hřiště

 Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava

 
P R O V O Z N Í  A  N Á V Š T Ě V N Í   Ř Á D
 
 
Tento provozní a návštěvní řád vydává Obec a Základní škola Bílý Kostel nad Nisou za
účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času zejména mládeže v obci Bílý Kostel nad Nisou a jeho blízkém okolí.
 
 
Čl. I
 
Využívání hřiště
 
1. Provozovatelem areálu je Základní škola Bílý Kostel nad Nisou.
2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových     skupin, zejména k míčovým hrám( tenis, minikopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal aj.).
3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh       sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je           povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště, viz čl.č.III.
 
Čl. II
 
Provoz a správa hřiště
 
1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce: Alois Petružálek.
2. Denní provozní doba víceúčelového hřiště:
    - Dny školního vyučování od 16.00 do 20.00 hodin.
    - Dny pracovního volna a v období školních prázdnin od 10.00 do 20.00 hodin, dle                      závazných objednávek.
    - Objednávky se týkají pouze organizovaných skupin.
3. Objednávky zajišťuje správce hřiště osobně nebo na tel. čísle: 737 778 398.
4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho správce               oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost       předem oznamovat provozovateli.
5. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit         nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce                           oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.
6. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v                         jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit                     správci hřiště.
 
Čl. III
 
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
 
1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.
2. V této souvislosti zde platí zákaz:
    - odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
    - vstupu na umělý povrch hřiště v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem nebo ve znečištěné obuvi      
       blátem, kačírkem.
    - manipulace s ostrými předměty
    - jízdy na kole a kolečkových bruslích
    - vstupu dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo dospělé osoby
    - vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
    - přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
    - konzumace alkoholických nápojů
    - vstupu podnapilým osobám
    - kouření v celém areálu
    - rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
    - trhat a odcizovat květiny, plody stromů a lámat větve nebo jinak poškozovat stromy a          keře v areálu hřiště
    - vstupu se zvířaty
    - odhazování žvýkaček mimo odpadkový koš
      Není dovolen přístup na doskočiště a roznášení písku.
 
3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze         hrajícím osobám.
4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak                   omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
5. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci       přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetřeních.
6. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat                 bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
7. Obec ani škola Bílý Kostel nad Nisou nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé     v areálu sportovního hřiště.
 
Čl. IV
 
Nedodržování ustanovení provozního řádu
 
1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště 
 
Čl. V
 
Další ustanovení
 
1. Denní úklid: - úklid a údržba umělé plochy hříště
    - vysypání a odvoz odpadu z odpadkového koše
    - pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře
2. Průběžná péče o herní prvky a mobiliář
    - okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad
3. Péče o zeleň
    - sekání trávy a úklid
    - ohrabání a úklid listí
    - drobné prořezy keřů a dřevin
4. Provozní kontrola
    - provádí se každých 8 týdnů
    - osoba proškolená výrobcem, Alois Petružálek – správce hřiště bude provádět dle                    instrukcí od výrobce kontrolu prvků
5. Roční revize herních prvků
    - kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177 oprávněnou odbornou firmou nepřesahující období 12          měsíců
a) případná oprava
b) likvidace – výměna za nový 
 
 
 
 
Vypracovala: Mgr. Irena Kostelencová
 
ředitelka školy
 
V Bílém Kostele nad Nisou, 30.září 2014